عکس نوشته فکر کن زن باشی برای پروفایل

جنگل هم که باشی ؛ درختانت را ببرند..
بیابان می شوی …
فکر کن زن باشی و احساساتت را بخشکانند !

(فریا زعفری)

فکر کن زن باشی و احساساتت را بخشکانند

4+