عکس نوشته عاشقانه طوری دوستم بدار برای پروفایل

طوری دوستم بدار که
اگر روزی خانه را ترک کردی
بمیرم!

(فاطمه ضیاالدینی)

طوری دوستم بدار

4+