عکس نوشته عاشقانه زمستان است برای پروفایل

زمستان است دیگر
دل زمین به برف گرم است
دل من به تو

1+