عکس نوشته عاشقانه تمام حجم دلم برای پروفایل

تمام حجم دلم را تو اشغال کرده ای
به اندازه تمام حجم دلم دوستت دارم

تمام حجم دلم را تو اشغال کرده ای

2+