عکس نوشته عاشقانه یکی باشه وقتی دستاشو میگیری برای پروفایل

یکی باشه
وقتی دستاشو میگیری چند لحظه
تا چند روز آرامشش بمونه پیشت

یکی باشه وقتی دستاشو میگیری

3+