عکس نوشته غمگین وقتی چشمت را باز می کنی میبینی

عکس نوشته از هوشنگ ابتهاج برای پروفایل

وقتی چشمت را باز می کنی میبینی بزرگترین ضربه ها را
همان هایی زده اند ،که زمانی با چشم بسته و از ته دل،
دوستشان داشته ایی…

وقتی چشمت را باز می کنی

6+