عکس نوشته عاشقانه تا قبل از در آغوش گرفتنش از سید علی صالحی برای پروفایل

تا قبل از در آغوش گرفتنش گمان میکردم زندگی فقط زنده بودن است
(سید علی صالحی)

قبل از در آغوش گرفتنش

3+