عکس نوشته عاشقانه آرام صدایم برای پروفایل

آرام صدایم کن آنقدر آرام که کسی جز منو تو عاشقانه هایمان را نفهمد

عکس نوشته عاشقانه آرام صدایم کن

2+