عکس نوشته عاشقانه شعر از مولانا برای پروفایل

ماییم مست و سرگران فارغ ز کار دیگران
عالم اگر برهم رود عشق تو را بادا بقا
عشق تو کف برهم زند صد عالم دیگر کند
صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا

عکس نوشته عاشقانه عالم اگر برهم رود

4+