عکس نوشته غمگین بدترین نوع خودکشی از امیر وجود برای پروفایل

بدترین نوع خودکشی است؛
دوست داشتن کسی که هیچ وقت حواسش به تو نیست

عکس نوشته غمگین بدترین نوع خودکشی

5+