عکس نوشته زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده از گابریل گارسیا مارکز برای پروفایل

زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده …
این ما هستیم که به مرور به درد ها عادت می کنیم !
(گابریل گارسیا مارکز)

عکس نوشته زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده

4+