عکس نوشته عاشقانه عشق فقط یه کلمه بود برای پروفایل

عشق فقط یه کلمه بود
تا اینکه تو اومدی تو زندگیم
و بهش معنا دادی

عشق فقط یه کلمه بود

4+