عکس نوشته عاشقانه یه بار جوری دستاشو گرفته بودم برای پروفایل

یه بار جوری دستاشو گرفته بودم
که تک تک انگشتام
لا به لای تک تک انگشتاش بود.
هر انگشتم، سهم خودشو از دستاش داشت…
اون موقع بود که فهمیدم
عدالت چقدر می تونه شیرین باشه…

یه بار جوری دستاشو گرفته بودم

3+