عکس نوشته عاشقانه از مریم ملک دار برای پروفایل

چه کاری از من بر می آید؟
وقتی عشق تمام خودش را
میریزد توی چشم های تو و نگاه‌ام می‌کند

عکس نوشته عاشقانه چه کاری از من بر می آید

9+