عکس نوشته غمگین باران زده برای پروفایل

مانند هوای شهر تهران شده ام
باران زده ای که همچنان آلوده ست

عکس نوشته مانند هوای شهر تهران شده ام

3+