عکس نوشته دلتنگی برای پروفایل

دلتنگی اگر قیافه داشت
حتما شبیه ما دو تا بود
چشمهایش به من می رفت
لبهایش به تو
(علی سلطانی)

عکس نوشته دلتنگی اگر قیافه داشت

4+