عکس نوشته غمگین من فقط تو رو دوست دارم برای پروفایل

من فقط تو رو دوست دارم
ولی تو فقط منو دوست نداری

عکس نوشته غمگین من فقط تو رو دوست دارم

3+