عکس نوشته عاشقانه از رضا کاظمی برای پروفایل

سرد است هوا بیرون اگر می روی دست های مرا با خودت ببر

عکس نوشته عاشقانه سرد است هوا بیرون اگر می روی

6+