عکس نوشته عاشقانه شعر از شفایی اصفهانی برای پروفایل

آن عشق که در پرده بمانَد به چه ارزد؟
عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ

عکس پروفایل عاشقانه آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد

5+