عکس نوشته عاشقانه زمستانی برای پروفایل

منِ سرما زده را گرم در آغوش بگیر
به هوای بغلت بود که سرما خوردم!
(ابراهیم ابراهیمی)

من سرما زده را گرم در آغوش بگیر

3+