عکس نوشته غمگین خاطره ها گاه و بی گاه می آیند برای پروفایل

خاطره ها گاه و بی گاه می آیند
کنارم می نشینند، می خندند، گریه می کنند
اما پیر نمی شوند
“محمدرضا عبدالملکیان”

خاطره ها گاه و بی گاه می آیند

3+