عکس نوشته عاشقانهعکس پروفایل زمستانی

می شود آرام بگویم دوستت دارم
و تو بلند بلند مرا در آغوش بکشی؟

می شود آرام بگویم دوستت دارم

8+