عکس نوشته عاشقانه از هادی کامران برای عکس پروفایل

شعر را کوتاه دوست دارم موهای تو را بلند

پروفایل شعر را کوتاه دوست دارم موهای تو را بلند

5+