عکس نوشته عاشقانه این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار برای پروفایل

عکس پروفایل برای آشتی

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار
تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد… میلرزد

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار

4+