عکس نوشته غمگین بی تو هم میشود زندگی کرد… از رضا کاظمی برای پروفایل

بی تو هم میشود زندگی کرد، قدم زد، چای خورد، فیلم دید، سفر رفت
فقط… بی تو نمیشود به خواب رفت!

بی تو هم میشود زندگی کرد

6+