عکس نوشته شعر عاشقانه از احسان پرسا برای پروفایل

اگر موهایت نبود باد را چگونه نقاشی می کردم؟

7+