عکس نوشته غمگین تو میروی به قرار هایت برسی از منیره حسینی برای پروفایل

تو میروی به قرار هایت برسی که کاری اند مثل زخم های من

تو میروی به قرار هایت برسی

2+