عکس نوشته غمگین این شهر بی حضور تو یک تخته اش کم است برای پروفایل

این شهر بی حضور تو یک تخته اش کم است!
دل می دهد به حضرت شیطان… جهنم است
این شهر از نبودن تو داغ کرده است؟
یا از تب من است که این سان جهنم است؟

(امید صباغ نو)

این شهر بی حضور تو

4+