عکس نوشته غمگین چتر نمی خواهد این هوا، تو را می خواهد برای پروفایل

چتر نمیخواهد این هوا،
تورا میخواهد..

(رضا کاظمی)

چتر نمیخواهد این هوا

4+