عکس نوشته خلاصه ی همه ی بهانه ها… از محمدرضا عبدالملکیان برای پروفایل

خلاصه ی همه ی بهانه ها این است: تو از یادم نمی روی

پروفایل خلاصه ی همه ی بهانه ها این است

5+