عکس نوشته آرامشی که اکنون دارم از سیلویا پلات برای پروفایل

آرامشی که اکنون دارم، مدیون انتظاریست که دیگر، از کسی ندارم..!

عکس پروفایل آرامشی که اکنون دارم

1+