عکس نوشته شعر نفسم می گیرد از سهراب سپهری برای پروفایل – عکس نوشته غمگین

تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود ، گر نشود، حرفی نیست
اما نفسم می گیرد، در هوایی که نفس های تو نیست !

عکس پروفایل نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست

6+