عکس نوشته غمگین آهنگ دیوانه تر شدم از پرواز همای برای پروفایل

گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود
زآن دم که دیدمت دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم

گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود

متن ترانه آهنگ دیوانه تر شدم از پرواز همای

گفتم ببینمت شاید که از سرم دیوانگی رود
زان دم که دیدمت دیوانه تر شدم
با یک خیال خام افتاده ام به دام
از ره به در شدم دیوانه تر شدم
گفتم ببینمت تا بی قراری از جانم به در رود
هم بی قرار و هم شوریده سر شدم دیوانه تر شود
گفتم ببینمت شاید شراره از جانم فرو کشد
دیدم تو را و همچون شعله های آتش شعله ور شدم
از ره به در شدم دیوانه تر شدم …

6+