عکس نوشته غمگین شعر از قیصر امین پور برای پروفایل

از من عبور میکنی و دم نمیزنی
تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای

عکس نوشته غمگین از من عبور میکنی و دم نمیزنی

گاهی خیال میکنم از من بریده ای!
بهتر زمن برای دلت برگزیده ای!
از خود سوال میکنم ایا چه کرده ام؟
در فکر فرو می روم از من چه دیده ای؟
فرصت نمیدهی که کمی درد دل کنم!
گویا از این نمونه مکرر شنیده ای!
از من عبور میکنی و دم نمیزنی!
تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای!
یک روز می رسد که در اغوش گیرمت!
هرگز بعید نیست، خدا را چه دیده ای!

(شاعر: قیصر امین پور)

2+