عکس نوشته غمگین شعر از دل نرود هر آنکه از دیده برفت برای عکس پروفایل

چه دروغی ست که با خود گویند:
“از دل برود هر آنکه از دیده برفت”
یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم
از دل نرود هر آنکه از دیده برفت…

از دل نرود هر آنکه از دیده برفت

8+
برچسب ها: