عکس نوشته آدم خسته هیچ نمى خواهد از امیر وجود برای پروفایل

آدم خسته هیچ نمى خواهد، فقط دلش مى خواهد،
دست خودش را بگیرد و فقط برود
جایى که قرار نیست هیچ وقت، هیچ کس، هیچ کجا، پیدایش کند!

عکس نوشته آدم خسته هیچ نمى خواهد

5+