عکس نوشته شعر بعد تو با هر غروبی بی قراری میکنم برای پروفایل – عکس نوشته غمگین

بعد تو با هر غروبی بی قراری میکنم
می نشینم با نبودت جمعه داری میکنم

(مریم قهرمانلو)

بعد تو با هر غروبی بی قراری میکنم

2+