عکس نوشته شعر عشق زیباست و حرمت دارد برای پروفایل

توجه: شاعر این اثر مولود مهدی می باشد.

عشق زیباست و حرمت دارد

تو مرا آزردی…
که خودم کوچ کنم از شهرت،
تو خیالت راحت!
میروم از قلبت،
میشوم دورترین خاطره در شبهایت
تو به من میخندی
و به خود میگویی:
باز می آید و می سوزد از این عشق ولی…
برنمیگردم، نه!
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد،
عشق زیباست و حرمت دارد…

(شاعر: مولود مهدی)

35+