عکس نوشته الهی… – عکس پروفایل خدا

الهی عبادت اندک را از من بپذیر… و گناه بسیار را از من درگذر
زیرا تو آمرزنده مهربانى.

عکس نوشته الهی... - عکس پروفایل خدا

3+