عکس نوشته دلتنگی – عکس زمستانی برای پروفایل

دلتنگی پیراهن نیست که عوضش کنی و حالت خوب شود
دلتنگی گاهی پوست تن آدمیست

(معصومه صابر)

دلتنگی پیراهن نیست که عوضش کنی

3+