عکس نوشته غمگین برای پروفایل

این روزها به غمی تازه می رسم من از پس هیچ غمی بر نیامدم …

(معصومه صابر)

غمگین این روزها به غمی تازه می رسم

3+