عکس نوشته غمگین تنهایی آرام و بی صدا در روحت رخنه می کند از سابیر هاکا برای پروفایل

تنهایی آرام و بی صدا در روحت رخنه می کند
بی آنکه کسی ببیند
کسی بفهمد
حتی خود آنکسی که به تنهایی ات کشانده است

تنهایی آرام و بی صدا

2+