عکس نوشته هم زمان در دو مکان… از مارگارت اتوود برای پروفایل

هم زمان در دو مکان زندگی می کنم
اینجا که منم
و آنجا که تویی…

هم زمان در دو مکان زندگی میکنم

4+