عکس نوشته غمگین درون مرد همواره کشیده می شود باری

عکس نوشته آهنگ مریض حالی از محسن چاوشی برای پروفایل

شبانه ، مرد گاریچی به خانه می کشد خود را
اگر که مادیان خسته، اگر طناب هم پاره،
درون مرد همواره، کشیده می شود باری

درون مرد همواره کشیده می شود باری

5+