عکس نوشته خنده دار و کارتونی برای پروفایل

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید،
شارژی به درون قفس آورده و دلم شاد کنید

عکس نوشته خنده دار و کارتونی برای پروفایل

12+