عکس نوشته غمگین جدید – یک نفر آدمم و چند نفر غمگینم

یک نفر آدمم و چند نفر غمگینم

برگرفته از شعر غمگینم از طاهره خنیا

عکس نوشته غمگین - یک نفر آدمم و چند نفر غمگینم

5+